Wairiri Buffalo - Canterbury, NZ

Contact Us

Wairiri Water Buffalo

140 Davies Road RD1

Coalgate, New Zealand

(t) 0210 517 100

Send Us a Message

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.